O projektu

Cílem projektu Lépe slyšet, lépe žít II. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006292 je snížit sociální vyloučení sluchově postižených osob ze společnosti, které je způsobeno hlavně omezenou schopností komunikace těchto osob. Sluchové postižení nemá žádné vizuální atributy, tento zdravotní hendikep není příliš medializován,     ačkoliv ztrátou sluchu trpí v ČR přibližně 0,5 mil. osob.

Teprve pokud se s problematikou seznámíme blíže, pochopíme, jakým zásadním způsobem se ztráta sluchu promítá do každodenního života jedince (dorozumět se v obchodech, na úřadech, u lékaře, při hledání zaměstnání, na pracovišti s kolegy či nadřízeným, ztráta možnosti osobnostního rozvoje a vzdělávání). Prostřednictvím sluchu přijímáme podstatnou část informací z okolí. Ztráta sluchu pak znamená obrovskou komunikační bariéru, která se promítá do života sluchově postižené osoby v sociální, pracovní i osobní rovině.

 

Termín realizace: 9/2017 - 8/2020

image

Kdo za projektem stojí?

Jsme organizace, která poskytuje sociální služby osobám se sluchovým postižením. Svým klientům, nabízíme komplexní služby, které zahrnují odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby a tlumočnické služby. Naše pobočky najdou sluchově postižení spoluobčané v Kroměříži, Uherském Hradišti a ve Valašském Meziříčí. Za dobu existence se nám podařilo vybudovat z poradenských center silného obhájce zájmů, práv a potřeb sluchově postižených. Vždy se snažíme stavět čelem ke všem problémům a řešit je co nejefektivněji.

Jak to na kurzech vypadá?

Pohovory a poradenství

Hlavním cílem pohovorů je zjistit, jaká je sebereflexe sluchově postižených osob a jaká je skutečná úroveň jejich komunikačních dovedností. Podle zjištěných skutečností následně doporučit zapojení do jednotlivých klíčových aktivit. Pohovory budou provedeny vždy při vstupu do projektu a potom při výstupu z projektu.

V rámci projektu bude sluchově postiženým umožněno využít služeb odborného poradce a logopeda, kteří jim poskytnou poradenské služby zaměřené na zmírnění jejich sociálního vyloučení ze společnosti, což následně přispěje ke zlepšení jejich postavení ve společnosti a zároveň také na trhu práce. Poradenství bude zaměřeno na běžné životní situace, do kterých se sluchově postižení mohou dostat.

Vzdělávací modul

Cílem této aktivity je pomocí vzdělávání zdokonalit u sluchově postižených osob komunikační dovednosti, aby dokázali lépe komunikovat se zdravou veřejností a snižovalo se tak jejich sociální vyloučení.

V rámci vzdělávacího modulu budou realizovány např. tyto kurzy:

  • moderní způsoby komunikace přes internet
  • kurz odezírání
  • kompenzační pomůcky pro neslyšící a jejich využití
  • kurz základů znakového jazyka
  • kurz trénování paměti

Reedukační pobyt

Reedukační pobyty budou prostorem pro intenzivní a efektivní nácvik, zdokonalování a upevňování komunikačních dovedností nutných pro začlenění sluchově postižených osob do společnosti. Pobyty budou zaměřeny na prohlubování dovedností v oblasti asertivní komunikace a v oblasti zvyšování sebedůvěry a motivace účastníků. Pobyty budou přispívat k výměně zkušeností z nejrůznějších oblastí života, k získání zkušeností se zvládáním obtíží spojených se sluchovým postižením u vrstevníků se stejným handicapem.

Kontaktujte nás

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

Velehradská 625, 767 01 Kroměříž

+420 777 957 085 (jen SMS)